Adam Mickiewicz
KONFERENCJE


Szanowni Państwo!


Centrum Badań Wschodnich
i Katedra Systemu Politycznego RP WPiSM
we współpracy z Wydawnictwem Adam Marszałek

zaprasza na konferencję naukową
pt. Ustrój terytorialny państwa
a decentralizacja systemu władzy publicznej
(14 maja 2012 r.)

Przedmiot debaty - idea przewodnia
Nowoczesny demokratyczny system władzy publicznej stanowi zdecentralizowany układ organów i instytucji sterowania życiem zbiorowym.
Efektywność systemu władzy publicznej wymaga stworzenia odpowiedniego „ustroju terytorialnego” państwa. Art. 15 ust. 1 Konstytucji RP brzmi:
Ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia decentralizację władzy publicznej”.
W dniu 2 kwietnia br. mija 15. rocznica uchwalenia Konstytucji RP.

Cel poznawczy konferencji
Weryfikacja hipotezy - obecny „ustrój terytorialny”, z jego licznymi podziałami (zasadniczym, specjalnym, pomocniczym), nie odpowiada w pełni potrzebom i wyzwaniom rozwoju cywilizacyjno-kulturowego kraju i społeczeństwa. Istniejący ustrój terytorialny nie stanowi optymalnej konstrukcji przestrzennej i strukturalnej ocenianej pod kątem realizacji powołanego wyżej konstytucyjnego imperatywu.
Zaproszeni referenci, uwzględniając teoretyczne, modelowe, polityczne i prawne założenia poszczególnych rodzajów podziału terytorialnego państwa, poszukiwać będą odpowiedzi na pytanie, czy ustanowiony w końcu ubiegłego stulecia ustrój terytorialny RP właściwie służy wdrażaniu idei decentralizacji, systemu władzy publicznej?
Przedstawiciele zagranicznych ośrodków naukowych przedstawią informacje i analizy dotyczące tej problematyki w ich krajach.

Cel diagnostyczno-ekspertyzowy
Opis i analiza stanu obecnie istniejącego ustroju terytorialnego RP oraz próba sformułowania diagnozy poziomu jego funkcjonalności z punktu widzenia założeń, zasad i warunków decentralizacji systemu władzy publicznej.
Sformułowanie ewentualnych propozycji zmian modelu organizacyjnego ustroju terytorialnego RP.

Cel dydaktyczny i popularyzatorski
Przygotowanie i publikacja opracowania poświęconego tej problematyce.

Opłata konferencyjna wynosi 100 zł

Opłata za uczestnictwo w konferencji winna być uiszczana przelewem bankowym na konto:

Fundacja Wspierania Współpracy Międzynarodowej
imienia Profesora Czesława Mojsiewicza
Kredyt Bank o. Toruń
48 1500 1751 1217 5005 0496 0000

z dopiskiem: konferencja/ oraz imię i nazwisko uczestnika konferencji
Zgłoszenie można nadsyłać do 10 kwietnia 2012 roku.

Formularz zgłoszeniowy<<< DO POBRANIA

Zgłoszenia proszę kierować do:
Dr hab. Alfred Lutrzykowski, prof. UMK /kierownik naukowy konferencji/ Alfred.Lutrzykowski@umk.pl
Dr Mariusz Popławski /sekretarz konferencji/ mariuszpoplawski@onet.eu
Mgr Robert Gawłowski /sekretarz konferencji/ robertgawlowski@op.pl
Mgr Judyta Węgłowska /sekretarz konferencji/ judyta@marszalek.com.pl

Udział w konferencji zapowiedzieli wybitni polscy i zagraniczni uczeni m.in.:
Prof. dr hab. Hubert Izdebski, Prof. dr hab. Jacek Sobczak, Prof. dr hab. Ludwik Habuda, Prof. dr hab. Ralph Schattkowsky, Prof. dr Olga W. Artemowa, Marek Zjawiony (University of East Anglia w Norwich, Wielka Brytania)
Copyright © 2011 by WAM  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: sklad@marszalek.com.pl
WAM
 

Ustrój terytorialny państwa

Towarzystwo Azji i Pacyfiku, Katedra Systemu Politycznego RP WPiSM UMK,
Centrum Badań Wschodnich, Oddział Toruński Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Chińskiej
serdecznie zapraszają na VI Międzynarodową Konferencję Naukową
DYLEMATY WSPÓŁCZESNEJ AZJI,
która odbędzie się w dniach 17-18 maja 2012 r. w Toruniu.


Dylematy współczesnej AzjiFundacja
Wspierania
Współpracy
Międzynarodowej
imienia
Profesora
Czesława
Mojsiewicza
Designed by marszalek.com.pl
„Co dzień przestrzegam, jak młódź cierpi na tem, że nie ma szkół uczących żyć z ludźmi i światem"
Współczesne wyzwania administracji rządowej i samorządowej
Szanowni Państwo!
Fundacja Wspierania Współpracy Międzynarodowej im. Profesora Czesława Mojsiewicza
Fundacja „Institutum Orientalium”
Centrum Badań Wschodnich
we współpracy z Wydawnictwem Adam Marszałek


zapraszają na

I Międzynarodową Konferencję Naukową
pt. Współczesne wyzwania administracji rządowej i samorządowej
termin: 7 grudnia 2012 r. o godz. 10.00
miejsce: „Galeria 44”, ul. Lubicka 44, 87-100 Toruń
(w siedzibie Wydawnictwa Adam Marszałek)

Przedmiot debaty - idea przewodnia
Dynamiczny rozwój Internetu oraz narzędzi komunikacyjnych, globalizacja oraz integracja polityczna stawiają współczesną administrację publiczną przez nowymi wyzwaniami. Dotyczą one zakresu funkcjonowania sektora publicznego, sposobu wykonywania zadań publicznych, nowych relacji pomiędzy obywatelem a administracją. Pojawiającymi się na tym tle problemami są zagadnienia dotyczące e-administracji, nowych instytucji publicznych, kresu nowego zarządzania publicznego i pojawienie się współzarządzania publicznego (new public governance). Przedmiotem konferencji jest przedstawienie współczesnych uwarunkowań funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej oraz możliwych sposobów odpowiedzi na pojawiające się wyzwania.


Cel poznawczy konferencji
Celem konferencji jest charakter poznawczy. Dotyczy on przedstawienia istoty i złożoności wyzwań, z jakimi boryka się współczesna administracja publiczna zarówno w skali rządowej, jak i samorządowej. Istotne będzie także przedstawienie przykładów, konkretnych działań, jakie są podejmowane przez polityków, osoby zajmujące się zarządzaniem sektorem publicznym, a także organizacje pozarządowe i obywateli.


Cel dydaktyczny i popularyzatorski
Przygotowanie i publikacja opracowania poświęconego tej problematyce.

Opłata konferencyjna wynosi 150 zł

Opłatę za uczestnictwo w konferencji należy uiścić przelewem bankowym na konto:

Fundacja Wspierania Współpracy Międzynarodowej im. Profesora Czesława Mojsiewicza
Kredyt Bank O. w Toruniu
48 1500 1751 1217 5005 0496 0000

z dopiskiem: „Konferencja” oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika konferencji.

Zgłoszenia można nadsyłać do 30 października 2012 roku.

Formularz zgłoszeniowy<<<
DO POBRANIA

Zgłoszenia proszę kierować do:

Dr hab. Danuta Karnowska
- kierownik naukowy konferencji / danakar1@wp.pl
Dr Robert Gawłowski
- sekretarz konferencji / robertgawlowski@op.pl
Mgr Paweł Jaroniak
- sekretarz konferencji / pawel@marszalek.com.pl
Mgr Michał Szreffel
- sekretarz konferencji / michalumk@gmail.com
Mgr Radosław Urbański
- sekretarz konferencji / radek@marszalek.com.pl

Udział w konferencji zapowiedzieli wybitni polscy i zagraniczni uczeni.
AZJA W XXI WIEKU: WYZWANIA, DYLEMATY, PERSPEKTYWY
Szanowni Państwo!
Towarzystwo Azji i Pacyfiku, Fundacja Wspierania Współpracy Międzynarodowej imienia Profesora Czesława Mojsiewicza Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK w Toruniu oraz Wydawnictwo Adam Marszałek serdecznie zapraszają na
VII Międzynarodową Konferencję Naukową
AZJA W XXI WIEKU: WYZWANIA, DYLEMATY, PERSPEKTYWY
Refleksje nad gospodarką, polityką, bezpieczeństwem, kulturą i edukacją współczesnej Azji
16-17 maja 2013, Toruń.

Do udziału w Konferencji serdecznie zapraszamy wszystkich badaczy zainteresowanych tematyką azjatycką, w szczególności politologów, specjalistów od stosunków międzynarodowych, ekonomistów, prawników, socjologów, antropologów i kulturoznawców. Jesteśmy jednakże otwarci na przedstawicieli wszystkich dyscyplin nauki, których rozważania koncentrują się wokół zagadnień współczesnej Azji. Naszym celem jest jak najbardziej interdyscyplinarna, wszechstronna i pogłębiona refleksja nad znaczeniem państw i społeczeństw azjatyckich w zglobalizowanej rzeczywistości XXI wieku. Pragniemy tworzyć unikalną przestrzeń dyskursu akademickiego, która - jak w ubiegłych latach - umożliwi owocną debatę w międzynarodowym gronie.
Artykuły prelegentów ukażą się drukiem w recenzowanych publikacjach zbiorowych. Referaty wygłoszone w języku angielskim opublikowane zostaną w recenzowanych pracach anglojęzycznych.
Po siedmiu latach sukcesów Międzynarodowej Konferencji Naukowej poświęconej współczesnej Azji z
dumą zapraszamy na I Międzynarodowy Kongres Azjatycki, który odbędzie się w Toruniu, w dniach 15-16
maja 2014 r.

Tak samo jak w poprzednich latach głównym punktem programu będzie interdyscyplinarna konferencja naukowa.
Listę sugerowanych zagadnień, zgłoszonych do tej pory tematów oraz formularz rejestracyjny można znaleźć na
stronie internetowej Kongresu.

W roku 2014 po raz pierwszy zapraszamy do Torunia nie tylko uczonych, ale również biznesmenów:
- przedstawicieli polskich firm prowadzących interesy w krajach azjatyckich,
- europejskich przedstawicieli firm azjatyckich,
- inwestorów zainteresowanych współpracą z rynkami wschodnimi.
Zachęcamy do rejestracji!

Organizatorzy:

Towarzystwo Azji i Pacyfiku
Fundacja Wspierania Współpracy Międzynarodowej Imienia
Profesora Czesława Mojsiewicza
Centrum Badań Wschodnich
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydział Politologii i Stosunków Międzynarodowych UMK
Szanowni Państwo!
IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA PT. „ADMINISTRACJA PUBLICZNA. BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA
W KONTEKŚCIE BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO”
Szanowni Państwo!
Pragniemy Państwa poinformować, że już po raz czwarty w Ostromecku w dniach 10-11 marca 2016 roku
odbędzie się, zorganizowana przez Fundację Wspierania Współpracy Międzynarodowej im. Profesora Czesława
Mojsiewicza, Centrum Badań Wschodnich oraz Katedrę Systemu Politycznego Wydziału Politologii i Studiów
Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu we współpracy z Wydawnictwem Adam
Marszałek, Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Administracja publiczna”. Tym razem jej tematem
będzie bezpieczeństwo państwa w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego. Honorowy patronat
nad Konferencją objął marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki. Wydarzenie jest
współfinansowane ze środków budżetowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego
(www.kujawsko-pomorskie.pl).

W trakcie dwudniowych obrad zostaną omówione następujące zagadnienia:
· polityka i strategia bezpieczeństwa państwa Rzeczpospolitej Polskiej i jej sąsiadów;
· organizacyjne aspekty bezpieczeństwa współczesnego państwa;
· konflikty zbrojne jako sytuacje ograniczonego wyboru;
· bezpieczeństwo społeczne i jego znaczenie dla równowagi międzynarodowej;
· organizacje pozarządowe i ich znaczenie dla kształtowania bezpieczeństwa państwa w różnych jego
wymiarach;
· organizacje międzynarodowe i ich rola w kształtowaniu bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i
globalnym;
· realne i potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa;
· administracja publiczna a kształtowanie bezpieczeństwa państwa (w wymiarze instytucjonalnym i
formalnoprawnym).